Splošni pogoji poslovanja

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1.1. Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba LGP d.o.o.

1.2. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

1.3. Splošni pogoji poslovanja veljajo za naročitelja, ostalim strankam in naročiteljem, ki so predčasno prekinili pogodbo o posredovanju, storitve zaračunavamo po veljavnem ceniku.

2. Posredovanje pri prodaji ali oddaji nepremičnine

2.1. Na podlagi pogodbe o posredovanju se s plačilom za posredovanja krijejo stroški za naslednja dejanja:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev,
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno,
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila,
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način,
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo,
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja,
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,
 • telefonsko komuniciranje s strankami,
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla,
 • deponiranje dokumentacije in spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti pogodbenih strank,
 • na željo naročitelja sestavimo primopredajni zapisnik, ter nudimo pomoč pri prenosu stroškov na novega plačnika.

Znesek plačila posredniške storitve ostane nespremenjen, tudi če naročitelj odkloni katerokoli od zgoraj navedenih storitev ali če se ugotovi, da je le-ta nepotrebna.

3. Storitve, ki niso zajete v plačilu za posredovanje (proviziji):

3.1. V plačilo za posredovanje niso všteti naslednji stroški:

plačilo davka na promet nepremičnin, oziroma drugih davščin, plačilo notarskih storitev, sestava pogodbe s strani univerzitetno diplomiranega pravnika, plačilo sodnih in upravnih taks, cenitev nepremičnine ter pridobitev drugih listin potrebnih za sklenitev pravnega posla.

4. Plačilo za posredovanje:

4.1. Višina plačila za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje nepremičnine znaša 4%, od pogodbene cene nepremičnine, oziroma minimalno 400 EUR, kadar je vrednost nepremičnina manjša od 10.000 EUR.

4.2. Višina provizije za posredovanje v primeru najema ali oddaje nepremičnine znaša 4% od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR. Pogodbena vrednost je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.

4.3. Nepremičninska družba lahko naročitelju predlaga tudi drugačno razmerje plačila za posredovanje, če to vpliva na uspešnost sklenitve posla.

5. Ostale določbe

5.1. Za pravno razmerje med nepremičninsko družbo in naročiteljem veljajo splošna pravila obligacijskega prava o pogodbi o posredovanju, če ni v zakonu o nepremičninskem posredovanju drugače določeno.

Domžale, 10.8.2019

LGP d.o.o.