Splošni pogoji poslovanja

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1.1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba.
1.2. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.
1.3. Splošni pogoji veljajo za naročnike, ostalim strankam in naročnikom, ki so predčasno prekinili pogodbo o posredovanju, storitve zaračunavamo po veljavnem ceniku.

2. Posredovanje pri prodaji ali oddaji nepremičnine

2.1. Na podlagi pogodbe o posredovanju se s plačilom za posredovanja krijejo stroški za naslednja dejanja:

sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev posla, višino davčnih obveznosti in s cenami notarskih storitev;

ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

pisna opozorila, obvestila, potrdila;

ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;

seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;

ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;

seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

telefonsko komuniciranje s strankami;

sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla;

na željo naročnika, za doplačilo, naš diplomirani univerzitetni pravnik (odvetnik) dogovori in sestavi prodajno pogodbo;

deponiranje dokumentacije in spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti pogodbenih strank;

priprava potrebne dokumentacije za potrebe odmere davkov in overovitve podpisa;

pri izročitvi nepremičnine v posest na željo naročnika sestavimo primopredajni zapisnik, ter za doplačilo izvedemo prenos priključkov na novega lastnika.

Znesek plačila posredniške storitve ostane nespremenjen, tudi če naročitelj odkloni katerokoli od zgoraj navedenih storitev, ali če se ugotovi da je le-ta nepotrebna.

3. Storitve, ki niso zajete v plačilu za posredovanje (proviziji):

3.1. V proviziji niso všteti naslednji stroški: 
plačilo davka na promet nepremičnin, oziroma drugih davščin, plačilo notarskih storitev, sestava pogodbe s strani univerzitetno diplomiranega pravnika, plačilo sodnih in upravnih taks ter cenitev nepremičnine.

4. Plačilo za posredovanje (provizija):

4.1. Višina provizije pri posredovanju nakupa oz. prodaje nepremičnine znaša 4%, od pogodbene cene nepremičnine, katera se razdeli 2% na prodajalca in 2% na kupca.
4.2. Višina provizije pri posredovanju najema ali oddaje nepremičnine znaša dvomesečna najemnina, katera se razdeli na najemnika in najemodajalca.
4.3. Nepremičninska družba lahko naročitelju predlaga tudi drugačno razmerje plačila provizije, če to vpliva na uspešnost sklenitve posla.

5. Ostale določbe

5.1. Za urejanje pravnega razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem, v zvezi s posredniško pogodbo velja Zakon o nepremičninskem posredovanju.

Domžale, 1.3.2015

LGP d.o.o.

Janez Leban